website templates

      ບໍລິສັດ ຫມູນ້ອຍ ພັດທະນາ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ

 ບໍລິສັດ ຫມູນ້ອຍ ພັດທະນາ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ ເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການຂໍ້ມູນທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ.
 ບໍລິສັດເຮົາເປັນບໍລິສັດໜື່ງທີ່ໄດ້ຂື້ນທະບຽນ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກະຊວງການຄ້າພາຍໃນເພື່ອດຳເນີນ        ທຸລະກິດເຊັ່ນ:ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານເຕັກໂນໂບຊີສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,ຕິດຕັ້ງ-ສ້ອມແປງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ,ພັດທະນາ  ແອບມືຖື,ການສ້າງ ແລະ ບໍລິການຊອບແວ,ບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ,ການບໍລິການເວບໄຊ ແລະ ເຝິກ  ອົບຮົມໄອທີ.
 ບໍລິສັດ ຫມູນ້ອຍ ພັດທະນາ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນເດືອນ ພະຈິກ 2017. 

    ບໍລິການເຮົາ

Mobirise

ພັດທະນາແອັບມືືຖື

Mobirise

ພັດທະນາເວບໄຊ

Mobirise

ສະໜອງຂໍ້ມູນດ້ານໄອທີ

Mobirise

ພັດທະນາລະບົບການຈັດການ

      ລູກຄ້າ

ຜົນງານ

Mobirise

ແອັບອັດຕາແລກປ່ຽນ

    ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງ Lao Exchange App (ແອັບ ອັດຕາແລກປ່ຽນເງີນຕາ) ສຳລັບຄົນລາວໃນສັງຄົມລາວເພື່ອປຽບທຽບອັດຕາແລກປ່ຽນເງີນຕາໃນລາວ ແລະ ໃນແອັບຈະປະກອບມີທັງໝົດຂອງທະນາຄານໃນປະເທດລາວ.

Mobirise

ແອັບໄຟຟ້າ

      ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງ Electricity App(ແອັບໄຟຟ້າ) ສຳລັບປະຊາຊົນລາວໃນສັງຄົມລາວເພື່ອເປັນເຄື່ອງ ທີ່ສະດວກທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໃນການກຳນົດຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າຕ່ຳການໃຊ້ແບບຄົວຄອບດຽວຄິດໄລ່ຕາມມາດຕະຖານ

Mobirise

ແອັບປະຕິທິນ

   ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງແອັບ Lao calendar App (ແອັບປະຕິທິນ) ແອັບນີ້ສຳລັບ Love pro studio ເຊິ່ງຈະເປັນລັກສະນະລວມທັງໝົດຂອງລາວກໍຈະມື້ພັກ,ວັນສຳຄັນ ແລະ ວັນຄະລາບູຊາ ຂອງປີ2016

Mobirise

ເວບໄຊ  Hapua2016

     ເວັບໄຊ Hapua2016,ທີ່ພວກເຮົາສ້າງຂື້ນມາສໍາລັບEDLໃນກອງປະຊຸມອາຊີ 2016ຄືຈະມີຢູ່ 4 ໜ້າທີ່ຫຼັກເຊັ່ນ: ບົດລາຍງານ ,ຕາຕະ ລາງການປະຊຸມ,ເບິ່ງສະຖານ ທີ່ ແລະ ຂ່າວສານ www.Hapua2016.com

Mobirise

Laojob

      ພວກເຮົາໄດສ້າງເວັບໄຊ Lao job ເພື່ອຄົນລາວ ແລະ ພ້ອມທັງຈັດຫາແຮງງານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ,ໃຫ້ການບໍລິການໂຄສະນາກ່ຽວກັບການຊອກຫາວງກ ແລະ ແຮງງານທາງອອນໄລຜ່ານເວບໄຊ ແລະ ຊື່ອອນໄລຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: Facebook ແລະ linked in

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ທີ່ຢູ່:

ບ້ານ ໂຊກຄຳ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເບີໂທ:

+85620 77719192
+85620 58689898

ອີເມວ:

info@mounoydev.com

© Copyright